Plejádský portál 5/5

Milované bytosti, jistě jste zachytily další silnou vlnu energií, která začala proudit začátkem května do našich nehmotných těl a poté se ukotvovala (a stále ukotvuje) do těla fyzického. Tyto energie jsou tak silné, že já sama jsem měla opravdu těžké chvíle. Měla jsem několik emočních záchvatů. Pocity zoufalství, marnosti, že to „prostě nedám“ (jak se říká:) a takové únavy, že jsem ani nemohla dojít si udělat jídlo a musela jsem ležet, až to „dojede“ a trpělivě čekat na správný čas.

Na druhou stranu se něco stalo s barevností. Jakoby svět byl náhle ostřejší /nosím brýle/, jakobych měla nové velmi zaostřené brýle či tak nějak bych to přirovnala. Čas se stále zrychluje a objevují se synchronicity, vše má velký význam a ve všem možno nalézt příčiny událostí. Přírodní říše je více propojena s určitými lidmi z říše lidské.

Staré programy strachu končí, objevuje se pocit Síly, Ukotvení, Spojení s Vesmírným řádem. Tělesná forma každým dnem načítá obrovské kvanta kódů, je to možno cítit přes nervovou soustavu. Vyplavují se různé emoce z různých časoprostorů. Vše je nutno prožít, odžít, odevzdat. Některé záležitosti nejsou již podporovány a můžou vám způsobovat obrovské pocity zoufalství a bolesti, takže budete nuceni tyto vztahy a události přehodnotit a začít je realizovat v jiné podobě.

Jak říkal onehdá Strážce An-ab-el: „Držme si klobouky, pojedeme z kopce.“ Opravdu se řítíme světelnou rychlostí a klobouk zůstal někde v dáli.

Kristaaa-el

Pleiadian Portal 5/5
Dear BeLoved ones, I am sure everyone has caught other immense wave of energies, which began to flow in the beginning of May into our light bodies and anchored into physical bodies. These energies are so strong that I have had difficult times really myself. I have had several emotional fits. Desparate feelings, uselessness that I cannot handle it and such tiredness that I was not able to prepare my food and had to lie and wait patiently when it goes away.
On the other hand there is something new as for colourness. As if our world was more brighten /I wear glasses/, as if I had very sharp visions, new glasses. Time goes faster and faster and synchronicities apear, everything has huge meaning and it is possible to find causes of events in everything. Natural realm is more connected to specific men of human realm.
Old programs of fear come to an end. There is a new feeling of Power, Anchorage, Universal law connestions. Our physical body obtains huge amounts of codes every day, we can feel it through our nervous system. Different emotions are revealed from various Spacetimes. Everything is needed to be experienced, lived out and passed on. Some issues are not supported anymore and can bring you huge feelings of desparation and pain so we will be forced to rething („refeel“) these relations and events and begin to realize them in another form.
As recently my Light Guard An-ab-el has said: „Let´s hold our hats tightly, we are going down the steep slope!“. We are rushing at speed of light and the hats are left far behind.