Nová služba: energetické multidimenzionální obrázky pro duchovní posun jedince

Nová společná služba s Michalem Szwedou: Obrazy s poselstvím.

https://www.zit-v-srdci.org/…/nov%C3%A1-slu%C5%BEba-obrazy-…

S velkou úctou a respektem k milované bytosti (zde muži), děkuji mu velice za možnost zveřejnění i pro ostatní.

Překlad Light Language:

1) Oranžové znaky nahoře: Touha tvá poplyne dál, uzříš světla jas a s družinou se vydáš vstříc dalším zážitkům. Po proudu půjdeš a osamocen již nebudeš. Tvá vidina světla se stane realitou.

Oranžový znak kytka: Pěješ píseň svou, avšak touha tvá spaluje vše, co vidí na cestě jako překážku.

Symbol koule: Držíš své vědění, vše máš uschované v oné kouli, až příjde čas, plně se koule otevře.

Znaky napravo: Uzamčen ve vlastní představě dokonalosti! Je potřeba již sundat tyto masky a iluze a oddat se větru, který fouká ti do plachet. Pluj rytíři, tvá družina již v dáli očekává tě. Tvá loď je na cestě a plachty jsou nataženy.

Znaky pod smajlíkem: Dokonáno jest.

Celkově oranžový obrázek: Ach, jak opojné je tvé víno, napiji se z kalichu a poznám Tě. Oh, pravá podstato, nech mě poznat sebe sama.

2) okrové znaky: Cel.- celý obrázek mě vtahuje do sebe, oči se rozostřují

Znaky nahoře: Pulzující světelná záře se roztáčí doprava. Kdo není hoden, z víru vypadne. Komu svědčí tato pulzace, bude přijat. Znenadání zaslechneš šepot vlastních křídel, jenž prochází mnou. Já jsem Všehomír.

Znaky napravo: Opojná tvá sláva přiblíží se k tobě, nic nevynechej a nic nezmeškej. Přesuň se na Horu a tam staň.

Znaky dole: Vynechána je část tebe samého, by se nyní zapojila znovu. Otoč se dle svého záměru na správný směr a vydej se vstříc velkému dobrodružství. Oh, nezapomeň. Touha tvá se uskuteční, až ty sám se pro ni rozhodneš. Až ty velkým a statečným budeš se chtít stát.

Celkově okrový obrázek: Cel:rozkmitává mě a vtáčí dovnitř, mám obavy do něho vejít, setrvávám tedy

3) žlutý obrázek znaky: Kalich poznání: Vyjevena bude Pravda tvá. Ty, jenž kráčíš stezkou poznání a vědění. Ty, jenž určen budeš brzy. Ty, jenž vykonáváš, co máš. Ty, jenž uzříš ve tmě světlo. Ty, jenž poznat se sám necháváš. Ty, přijď mezi nás a konej. Dej nám víru svou a my ti dáme svou, dej nám čest a mečem protni náš strach, my ti dáme zbroj a výstroj a my ti dáme naše poznání. Učiníme tě bratrem naším. Učiníme tě přítelem a kolegou. (Cel: zde jako by mluvili nějaké bytosti, jakoby mezi vámi byla jakási dohoda)

Žluté Znaky nalevo: Pochválen buď samotný ty. Pochválen jsi od Zdroje. Kdo koná s láskou a v samé podstatě se sebou sama, ten hoden je lásky sám. Pousmání je na mé straně rytíři. Já zářím, já jsem. Ty záříš, ty jsi.

Žluté znaky napravo: Pozoruj a nesuď. Poukazuj a konej. Prověřuj a vydávej se vstříc a nepoklesni na duchu. Přivedla tě sem tvá touha po poznání, tvá nezměrná aktivita v jiných světech a tak se nediv, že někdy zde to těžké máš. Však věz, že svého cíle dosáhneš. Však věz, že ty jsi ten pravý na svou Misi a poznávej se nyní.

Obrázek žlutý celkově: Kavalírem se stal. Oh, nyní ti žehnáme na tvou cestu. A tak se staň!

4) Zelený krystal: Bláhový ten, který jde sám. Jsi součástí skupiny a neseš si svůj vlastní kříž. Naše krystalická struktura ti pomůže uvědomit si, kým jsi doopravdy.

Zelené znaky napravo nahoře: Poukázáno na vývoj tvůj: nyní půjdeš vstříc svému osudu a neuhneš z cesty!

Zelené znaky napravo dole: V závoji zapomnění se objeví černý květ, ten otevři jako knihu. Rozevři okvětní lístky a čti: Pravda je jen jedna. Je součástí Univerza a ty následuj ji.

Zelené znaky nalevo: Uzpůsoben světlu pro Světlo nyní pracuješ. V dávnověku tomu bylo jinak, avšak ses toho tolik naučil a nyní víš.

Zelené znaky dole: Poznáním projdeš a budeš konat již pro Světlo. Postupně ses naučil mnohému a nyní můžeš čelit té největší temnotě, protože sám si ji okusil.

Obrázek zeleného krystalu celkově: světlo a tma, rovnováha, harmonie, krystalická struktura přináší mír

5) Modré znaky nalevo: Posvátná úcta k projevenému. Souhlas k životu. Pradávná přísaha pro práci Celku nyní se otevírá. Pradávná touha vše změnit. Projasněn stojíš tváří tvář jsoucnu a hledíš do něho. Ty jenž, si křídla rozevřel, už nemůžeš se navrátit zpět.

Modré znaky napravo: My přišli, bychom ti ukázali mnohé. My učili tě a vedli. Bys nezapomněl, kdo jsi, bys Pravdu dal ven. Do srdce ji vložil. Rozžal všechny svíce a nenechal je již nikdy zhasnout. My jsme andělé.

Purpurově modrá záře, to jsme my. Prohlédni si nás a vzpomeň si.

Obrázek modrý celkově: *********************************************************************

6)************************************

7) fialový šťít: Cel: „ach..velmi silný obrázek, pro mě velký sen mít takový štít“. Meč vnímám uschován, tedy přijde jeho čas, na štítu je svitek: Prazvláštní schopnosti jinochu máš, ač učíš se rychle, ty v dálavu cválej a již se neotáčej. Uzři sám sebe ve své slávě. Ty sám sobě pánem jsi, tys z nebes poslán byl na Zem. (opět byla píseň).

Fialové znaky napravo: Požehnána tvá Pravda je, rytíři sedmého paprsku. Kdo povstane a oddá se práci pro Zdroj, ten do Zdroje jednou opět se navrátí. Ach, ty vaše vymyšlená slova, jež zakrývají pravou Podstatu. Však zákon káže jasně. Ty rytířem ses stal a nyní konej!

Fialové znaky dole: Já vyprávím tento sen: Sen se ti zdál. Ty jinochem jsi býval a nyní si dospěl. Ty dopřáváš sobě času, leč konat již máš. My zpovzdálí Tě sledujeme a jsme tak blízko!

Ty projdi branou již!!!

8) Obrázek bytostí: dívám se a projíždí mnou velká horkost

Oranžová postava v kapuci: trpělivě čeká, jak dopadne rozmluva rytíře se zástupcem Zdroje

Rytíř v brnění: již mnohé vykonal a zaslouží si vědět svou hodnotu, být „odměněn“

Zástupce Zdroje má na kapuci napsáno: **************** Světlemodré znaky nahoře: Tvá čest je chráněna **************. Bojuj, pokud ucítíš nutnost a zasahuj dle svého vedení. Stůj vždy s hlavou vztyčenou a pokud uznáš za vhodné, poklekni s pokorou. Pamatuj: Tvé poznání/uznání a hodnost nesou velkou váhu.

******************************************************************************

Světlemodré znaky nalevo u symbolu fialového: Hladina se čeří a ty vidíš rybky plout. V klidu proto setrvej, protože hejno se vytvoří až po chvíli.

Světlemodré znaky napravo: Pamatuj ************* : Tvá sláva je převeliká, ty rytířem jsi, ač to nyní nechceš připustit/vidět.

Znaky oranžové nad oranžovou postavou: *******************************

Bílé písmo u rytíře v brnění: zní píseň….Hosana, hosana, tvá sláva se o květ opírá. Patřičné kroky nyní vykonej, sejmi ten kříž a své práci se oddej. Perutí křídel šum, rozváže vlákna zamotaná. My pějeme píseň pro tebe, tys uslyšel nás…..

Fialové písmo nad zástupcem Zdroje: V paměti lidstva nenajdeš stopy o takové chrabrosti, rytíři. Tvá duše naplnila Velký úkol a nyní se ubírá zpět na počátek. Již věky věků se dívám, jak lidé zápasí sami se sebou, tys však svůj zápas vyhrál. ***********************************************************. Zdroj

Žluté písmo dole: Poslechni svůj hlas, který tě vede. Promítni do Srdce, co vidíš a slyšíš skrze své nitro. Tak vykonávej službu svou a nehodnoť se za to. Protože ty velkým kritikem jsi a pak se brzdíš sám. Pronásledují-li tě myšlenky na selhání, posečkej, protože ony odejdou. Pramen života je sám největším rádcem i sluhou. Poznávej a uč se, drahý náš.

Podpis: Božská prapodstata

pozn. Více obrázků je možno nahlédnout na uvedeném odkazu viz výše